Obowiązkowe szkolenia bhp zatrudnionych

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, w tym także do przeszkolenia ich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia bhp są przeprowadzane w celu zaznajomienia pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenie przeprowadza się po podpisaniu przez pracownika umowy o pracę, w godzinach jego pracy.

Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza pracownik służby bhp lub osoba specjalnie do tego zadania wyznaczona, posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, pozwalającego na udzielenie instruktażu.
Szkolenie wstępne stanowiskowe przeprowadza zazwyczaj sam pracodawca lub wyznaczony do tego zadania pracownik. Instruuje on osobę szkoloną jak ma wyglądać jego praca na stanowisku. Ukończenie szkoleń musi być udokumentowane na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.

bezpieczny pracownik - szkolenia bhp

Okresowe szkolenia bhp należy wykonywać regularnie w zależności od rodzajów wykonywanej pracy. Kursy bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat, a dla pracowników administracyjno-biurowych raz na 6 lat. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenia bhp przeprowadza się tylko w formie instruktażu, ale nie rzadziej niż raz na 3 lata lub nawet częściej w zależności od stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku.

Wszystkie okresowe kursy bhp kończą się egzaminem, po pozytywnym jego zdaniu pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia bhp, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Sprawdź ofertę: szkolenia bhp – Kraków – http://este-secura.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *